REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ
Wyższej Szkoły Rehabilitacji

§ 1

Celem kursów i szkoleń jest:

1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych,
2) poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu,
3) aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

§ 2

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursu dokształcającego.

§ 3

Kursy i szkolenia są organizowane przez Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, NIP 5272551490, (zwane dalej Centrum Szkoleń WSR).

§ 4

Centrum Szkoleń WSR organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.centrumszkolenwsr.pl.

§ 5

1. Za przebieg i organizację procesu dydaktycznego prowadzonych kursów odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana.
2. Pełnomocnik dziekana WSR ds. kursów i szkoleń jest zobowiązany do przedstawiania dziekanowi:

1) planów organizowanych kursów i szkoleń,
2) składania sprawozdań z prowadzonych kursów i szkoleń.

§ 6

Pełnomocnik dziekana WSR ds. kursów i szkoleń odpowiada za:

1) opracowanie planu zajęć dydaktycznych,
2) zapewnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć,
3) prawidłowy przebieg kursu bądź szkolenia,
4) zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kursu bądź szkolenia.

§ 7

1. Warunkiem udziału w szkoleniach i kursach jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
2. Opłata za kurs i dostarczenie potwierdzenia jej dokonania powinno być wniesione najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu i dostarczenie dowodu wpłaty do Centrum Szkoleń WSR.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika na 7dni przed rozpoczęciem kursu lub później opłata nie podlega zwrotowi. W takim przypadku o ile rezygnacja nie nastąpiła w trakcie trwania kursu uczestnik może ubiegać się o możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji kursu pod warunkiem, że taki kurs zostanie uruchomiony i pod warunkiem, że rezygnacja studenta nie wpłynęła na to czy kurs zostanie uruchomiony.
4. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu lub dłużej nieobecności na kursieuczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty. W takim przypadku student ma prawo odrobienia zajęć z kolejną edycją kursu za dodatkową opłatą :

  • w przypadku nieobecności na więcej niż 90% godzin – uczestnik musi rozpocząć kurs od początku i wnieść 100% opłaty.
  • w przypadku nieobecności na więcej niż 60 % godzin ale mniej niż 90% godzin uczestnik wnosi opłatę 50% wartości kursu.
  • w przypadku nieobecności na więcej niż 20% godzin ale mniej niż 60% godzin uczestnik wnosi opłatę 30% wartości kursu.
  • w przypadku nieobecności na mniej niż 20% godzin uczestnik ma prawo podejść do egzaminu bez dodatkowego uzupełniania liczby godzin. Jeśli uczestnik chce uzupełnić liczbę godzin to powinien wnieść opłatę równą 30% wartości kursu.

5. W przypadku gdy uczestnik nie może uczestniczyć w wyznaczonym terminie egzaminu może podejść w innym terminie po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 100zł.
6. Kursy i szkolenia kierowane są do osób pełnoletnich, chyba że program kursu lub szkolenia zakłada inaczej. Decyzję o przyjęciu na kurs osoby niepełnoletniej w wyjątkowych przypadkach może podjąć kierownik merytoryczny w porozumieniu z Pełnomocnikiem dziekana.

§ 8

Podanie o przyjęcie na kurs należy dostarczyć Centrum Szkoleń WSR najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu wolnego miejsca z Centrum Szkoleń WSR oraz dostarczeniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

§ 9

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona.

§ 10

1. Po złożeniu podania o przyjęcie na kurs, Centrum Szkoleń WSR prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę opłaty za kurs i przesłanie brakujących dokumentów. Po spełnieniu ww. warunków (wpłata opłaty i przesłanie kompletnych dokumentów) zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników.
2. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko oraz nazwę szkolenia.

§11

Kursy i szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

§ 12

Uczestnik kursu lub szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w min. 80%. W przypadku opuszczenia więcej niż 80% zajęć uczestnik nie otrzyma certyfikatu.

§ 13

Uczestnik kursu lub szkolenia zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:

1.rezygnacji z kursu,
2. nieuczestniczenia w zajęciach,
3. niewniesienia w ustalonym terminie opłaty za kurs.

§ 14

Centrum Szkoleń WSR zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania szkolenia Centrum Szkoleń WSR zobowiązuje się do telefonicznego lub pisemnego – mailowego powiadomienia uczestnika. W takim przypadku koszty zostają zwrócone uczestnikom w całości.

§ 15

Centrum Szkoleń WSR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

§ 16

W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe) Centrum Szkoleń WSR zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje) bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

§ 17

W przypadku choroby uczestnika poświadczonej zaświadczeniem L-4 Centrum Szkoleń WSR umożliwia uczestnictwo w kursie w innym terminie bez dodatkowych opłat.

§ 18

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

§ 19

Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 20

1. Nadrzędnym aktem prawnym w stosunku do niniejszego regulaminu jest Statut Uczelni.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.).