REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ Wyższej Szkoły Rehabilitacji

§ 1

Celem kursów i szkoleń jest:

 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych,
 2. poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu,
 3. aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

§ 2

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursów.

§ 3

Kursy i szkolenia są organizowane przez Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, NIP 5272551490, (zwane dalej Centrum Szkoleń WSR).

§ 4

Centrum Szkoleń WSR organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.centrumszkolenwsr.pl.

§ 5

Za przebieg i organizację procesu dydaktycznego prowadzonych kursów odpowiedzialny jest Kierownik Działu Centrum Szkoleń i Studiów Podyplomowych.

§ 6

Warunkiem udziału w szkoleniach i kursach jest dostarczenie odpowiednich dokumentów:

 • podania o przyjecie na kurs wysyłanego do uczestników drogą mailową po zapisaniu się
 • potwierdzenia posiadanego wykształcenia, o ile jest wymagane
 • przesyłając podanie zgłoszeniowe Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Szkoleń WSR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 7

 1. Opłata za kurs powinna być wniesiona najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika na 7dni przed rozpoczęciem kursu lub później opłata nie podlega zwrotowi. W takim przypadku o ile rezygnacja nie nastąpiła w trakcie trwania kursu uczestnik może ubiegać się o możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji kursu pod warunkiem, że taki kurs zostanie uruchomiony i pod warunkiem, że rezygnacja nie wpłynęła na to czy kurs zostanie uruchomiony.
 3. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu lub dłużej nieobecności na kursie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty. W takim przypadku student ma prawo odrobienia zajęć z kolejną edycją kursu za dodatkową opłatą :
  • w przypadku nieobecności na więcej niż 90% godzin – uczestnik musi rozpocząć kurs od początku i wnieść 100% opłaty.
  • w przypadku nieobecności na więcej niż 60 % godzin ale mniej niż 90% godzin uczestnik wnosi opłatę 50% wartości kursu.
  • w przypadku nieobecności na więcej niż 20% godzin ale mniej niż 60% godzin uczestnik wnosi opłatę 30% wartości kursu.
  • w przypadku nieobecności na mniej niż 20% godzin uczestnik ma prawo podejść do egzaminu bez dodatkowego uzupełniania liczby godzin. Jeśli uczestnik chce uzupełnić liczbę godzin to powinien wnieść opłatę równą 30% wartości kursu.
 4. W przypadku gdy uczestnik nie może uczestniczyć w wyznaczonym terminie egzaminu może podejść w innym terminie po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 100zł.
 5. Kursy i szkolenia kierowane są do osób pełnoletnich, chyba że program kursu lub szkolenia zakłada inaczej. Decyzję o przyjęciu na kurs osoby niepełnoletniej w wyjątkowych przypadkach może podjąć kierownik merytoryczny w porozumieniu z Kierownikiem Działu.

§ 9

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Liczba miejsc jest ograniczona.

§ 10

Po zgłoszeniu się na kurs, Centrum Szkoleń WSR prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę opłaty za kurs i przesłanie brakujących dokumentów. Po spełnieniu ww. warunków (wpłata opłaty i przesłanie kompletnych dokumentów) zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników.
W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko oraz nazwę szkolenia.

§ 11

 1. Centrum Szkoleń WSR umożliwia dokonanie płatności oprócz przelewu opisanego w § 10 także poprzez płatności elektroniczne dokonywane poprzez:
  1. płatność BLIK,
  2. przelewy 24,
  3. kartę płatniczą,
  4. Paypal.
 2. Dane do dokonania płatności opisanych w ust 1. zostaną każdorazowo przesłane na email uczestnika.
 3. Uczestnik aby dokonać płatności w sposób opisany w ust 1 musi posiadać wystarczającą ilość środków na koncie oraz w zależności od wybranego sposobu płatności:
  1. konto bankowe i dostęp do niego online.
  2. kartę bankową z wybitym numerem oraz imieniem i nazwiskiem jej posiadacza
  3. konto PayPal i zgromadzone środki tam środki,
 4. Każda wpłata dokonana elektronicznie jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności.

§12

 1. Kursy i szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz online.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  5. dostęp do programu Teams.
 3. Uczestnika w ramach korzystania z kursów i szkoleń obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

Uczestnik kursu lub szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w min. 80%. W przypadku opuszczenia więcej niż 80% zajęć uczestnik nie otrzyma certyfikatu.

§ 14

Uczestnik kursu lub szkolenia zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:

 1. rezygnacji z kursu,
 2. nieuczestniczenia w zajęciach,
 3. niewniesienia w ustalonym terminie opłaty za kurs.

§ 15

Centrum Szkoleń WSR zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania szkolenia Centrum Szkoleń WSR zobowiązuje się do telefonicznego lub pisemnego – mailowego powiadomienia uczestnika. W takim przypadku koszty zostają zwrócone uczestnikom w całości.

§ 16

Centrum Szkoleń WSR zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

§ 17

Oświadczenie o rezygnacji z kursu może zostać złożone pisemnie bądź za pośrednictwem email.
W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika zwrot środków zostanie dokonany na wskazane przez niego konto bankowe.
Jeśli konto bankowe nie zostanie wskazane przez uczestnika zwrot środków nastąpi na konto z którego dokonano wpłaty jeżeli będzie ono znane Centrum Szkoleń WSR.

§ 18

W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe) Centrum Szkoleń WSR zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje) bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

§ 19

W przypadku choroby uczestnika poświadczonej zaświadczeniem L-4 Centrum Szkoleń WSR umożliwia uczestnictwo w kursie w innym terminie bez dodatkowych opłat.

§ 20

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

§ 20

 1. Uczestnik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z kursów i szkoleń określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej kursy@centrumszkolenwsr.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.

§ 21

Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 22

 1. Dokonując zgłoszenia się na kurs lub szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Uczestnik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie lub kurs oraz udział w nich.
 2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na kurs lub szkolenie i realizacji usługi przez Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Rehabilitacji, to: Nazwa JST/JO, imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi zapisania się na szkolenie lub kurs on-line/stacjonarnie i wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, wszelkich informacji odnośnie przetwarzania danych udziela wsr@wsr.edu.pl tel. 22 631 05 75.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Dane osobowe Uczestnika szkolenia są niezbędne dla celów realizacji umowy i wykonania usługi udostępnienia szkolenia on-line/stacjonarnego. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia – uczestnictwa w szkoleniu on-line/stacjonarnym.
 7. Usługobiorca ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 8. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Uczestnikowi dostępu do szkoleń on-line/stacjonarnych. Po ukończeniu kursu lub szkoleni dane uczestnika będą usuwane.

§ 23

 1. Nadrzędnym aktem prawnym w stosunku do niniejszego regulaminu jest Statut Uczelni.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.).